Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
N4.1
ތ. ދިޔަމިގިލި - 1
F11-1
ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަލީ އަޒުހަރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުއާޒް ފައިސަލް
Votes
0
Percent
0%
F11-2
ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޙައްވާ ޝަރުމީލާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މާޝިތޯ ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ޝަޒްނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ސަހުލާ ޢަބްދުއްރަޒާޤް
Votes
0
Percent
0%
F11-3
ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އާދަމް ނިޔާޒު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ޢާޞިފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ހައްސާނު މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޙަލީމް
Votes
0
Percent
0%