Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
R
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު
MDP
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ)
Votes
3721
Percent
53.75%
PPM
މުހައްމަދު ތޯރިގު އަހްމަދު (ޗެޓޫ)
Votes
3144
Percent
45.41%
JP
ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން (ކެޕްޓަން ޒިޔާ)
Votes
58
Percent
0.84%