Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I2-1
އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ޢާދިލް
Votes
173
Percent
29.47%
IND
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
Votes
110
Percent
18.74%
MDP
އިސްމާޢީލް ޙުސައިން
Votes
109
Percent
18.57%
JP
ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ
Votes
85
Percent
14.48%
IND
ޢުމަރު މުޙައްމަދު
Votes
79
Percent
13.46%
IND
އިސްމާޢީލް އާޞިމް
Votes
31
Percent
5.28%
I2-2
އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޝަޒިއްޔާ އިސްމާޢީލް
Votes
294
Percent
33.87%
IND
އާމިނަތު ރާޝިދާ
Votes
270
Percent
31.11%
JP
އާމިނަތު ޝެނީފާ
Votes
168
Percent
19.35%
JP
ޙައްވާ ޝުފައިހާ
Votes
136
Percent
15.67%
I2-3
އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުހައްމަދު ރިޒާ
Votes
221
Percent
24.05%
IND
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
Votes
167
Percent
18.17%
IND
އިސްމާޢީލް މާލިކު
Votes
162
Percent
17.63%
IND
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
Votes
135
Percent
14.69%
IND
އިބްރާހީމް ޙަސަން
Votes
128
Percent
13.93%
IND
އާދަމް އިބްރާހީމް
Votes
106
Percent
11.53%