Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
A12-1
ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
297
Percent
54.4%
IND
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
Votes
229
Percent
41.94%
MDP
ޙުސައިން ރަމީޒު
Votes
20
Percent
3.66%
A12-2
ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ރަޙްސާ
Votes
319
Percent
32.52%
PPM
ފާޠިމަތު ނުޒުހާ
Votes
284
Percent
28.95%
MDP
ޢާއިޝަތު ނަސްމާ
Votes
208
Percent
21.2%
MDP
ފާޠިމަތު ޢަޒްމީރާ
Votes
170
Percent
17.33%
A12-3
ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޙައްމަދު އާދަމް
Votes
344
Percent
36.29%
PPM
ޙުސައިން ނަޞީރު
Votes
254
Percent
26.79%
MDP
މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން
Votes
207
Percent
21.84%
JP
އިބްރާހީމް ސުނާން
Votes
143
Percent
15.08%