Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
E12-1
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ޖަލީލު
Votes
409
Percent
43.14%
IND
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން
Votes
285
Percent
30.06%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
Votes
254
Percent
26.79%
E12-2
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޙިޝްމާ
Votes
477
Percent
29.63%
PPM
ސީޒާ ޢަބްދުލްޙަކީމް
Votes
422
Percent
26.21%
IND
ފާޠިމަތު ނާޖީ
Votes
273
Percent
16.96%
MDP
އާމިނަތު ވަޖީހާ
Votes
226
Percent
14.04%
IND
ޢާޠިފާ އަބޫބަކުރު
Votes
212
Percent
13.17%
E12-3
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢިބާދުﷲ މުޙައްމަދު
Votes
488
Percent
31.12%
MDP
ޒުހައިރު ޢަބްދުﷲ
Votes
448
Percent
28.57%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
Votes
348
Percent
22.19%
IND
މުޙައްމަދު ޝަކީބު
Votes
284
Percent
18.11%