Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E8-1
ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު ރަމީޒު
Votes
339
Percent
52.89%
MDP
ޢަބްދުﷲ މާހިރު
Votes
281
Percent
43.84%
IND
އަޙްމަދު ރަޝީދު (އައްޓު)
Votes
21
Percent
3.28%
E8-2
ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނަޒްމާ މުޙައްމަދު
Votes
370
Percent
28.55%
PPM
މަރްޔަމް ސަޢީދާ
Votes
344
Percent
26.54%
PPM
މުއުމިނާ މުޙައްމަދު
Votes
302
Percent
23.3%
MDP
ވަސީމާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
280
Percent
21.6%
E8-3
ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަލީ އަޒްލީމް
Votes
323
Percent
27.14%
IND
އަބްދުއްސަމަދު ޔޫސުފް
Votes
243
Percent
20.42%
MDP
އަޙްމަދު ރަމީޒް
Votes
228
Percent
19.16%
MDP
އަޙްމީމް އާދަމް ސަޢީދު
Votes
224
Percent
18.82%
IND
އަމްޖަދު ޢަލީ (އަމްޖޭ)
Votes
172
Percent
14.45%