Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
P6.1
ގއ. ދެއްވަދޫ - 1
H9-1
ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުލްމަޖީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ލިއުޝާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
H9-2
ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ސަމްރާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ނަދާ އާޒިމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޒިރުފާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޝުޒާނާ
Votes
0
Percent
0%
H9-3
ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ ޝަމީމު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަމީޒު މުޙަންމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ނިހާލް
Votes
0
Percent
0%