Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
M7.2
ދ. ކުޑަހުވަދޫ - 2
P5-1
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު (ކޭލޭ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުހައްމަދު އާސިފް (ދާންދޫ އާސިފް)
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
P5-2
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ނަޞްރާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާޞިފާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޒަހީރާ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މަރްޔަމް އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ނުޢުމާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
P5-3
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އާޔަތުﷲ ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ގަހާ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަސްލަމް ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިސްމާޢީލް ޖަމީލު
Votes
0
Percent
0%