Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
R6.3
ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އެހެނިހެން - 1
P5-1
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު (ކޭލޭ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުހައްމަދު އާސިފް (ދާންދޫ އާސިފް)
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
P5-2
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ނަޞްރާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާޞިފާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޒަހީރާ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މަރްޔަމް އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ނުޢުމާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
P5-3
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އާޔަތުﷲ ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ގަހާ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަސްލަމް ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިސްމާޢީލް ޖަމީލު
Votes
0
Percent
0%