Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z83.1
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް - 1
D13-1
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު އާތިކް އަބްދުއްރައްޒާޤް (މަރު)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާތިފް ހުސައިން
Votes
0
Percent
0%
D13-2
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ތައުފީޤާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ހާފިޒާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޖީހާން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ރީނާ
Votes
0
Percent
0%
D13-3
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުހައްމަދު ފައިސަލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ ސިމާޙު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުﷲ ފާއިޤު
Votes
0
Percent
0%