Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z49.1
ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް-1
H5-1
ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢީސާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ފަޔާޒް އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
H5-2
ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ލީޒާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ސަމީނާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޔުސްރިއްޔާ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ނިޔާޒާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙުސްނާ ރަޝާދު
Votes
0
Percent
0%
H5-3
ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޙަސަން ނަޞީޙު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙަސަން ފިރާޝް
Votes
0
Percent
0%