Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z6.1
ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ - 1
A2-1
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ޝާހިދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު މުޢާޒު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
A2-2
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ސުދާ ޢަދުނާނު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝާފިޔާ އަބޫބަކުރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ރިޒުނީ ޢަދުނާން
Votes
0
Percent
0%
A2-3
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަހްމަދު ފަޔާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަސަދުﷲ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%