Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z86.1
މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ - 1
B2-1
ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޙަސަން ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަދުނާން އަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު ޝަކީބު
Votes
0
Percent
0%
B2-2
ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޝާހީނާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
މަރްޔަމް ޒީނިޔާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޖަވާޒާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސާފިޔަތު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
B2-3
ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އާދަމް ޢަަބްދުއްސައްތާރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޝާހީން ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން އިސްމާޢީލް
Votes
0
Percent
0%
AP
ތޯހާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%