Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
YT.16
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން - 3
N5-1
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢާދިލް އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
N5-2
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ފަޠާނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު މުނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ސާހިނާ
Votes
0
Percent
0%
N5-3
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙަމްދާން ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނައުފަލް ޙަސަން (އަންޗޯ)
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޝަމީމް އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުހައްމަދު ޝާނިޒް
Votes
0
Percent
0%