Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
A7.1
ހއ. ވަށަފަރު - 1
U6-1
އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ވަސީމާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިސްމާޢީލް ޝާހު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ (ލުއްޑަ)
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޝިޔާން މުޙައްމަދު އާދަމް (ރަބިއްޔަތު)
Votes
0
Percent
0%
U6-2
އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ދޫމާ
Votes
0
Percent
0%
IND
މަރްޔަމް ޢާހިދާ
Votes
0
Percent
0%
U6-3
އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު ޢާރިފް (ކުޑޭ)
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޞަބާޙު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒާހިރު ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަހްމަދު ނާޒިރު (ނާބެ)
Votes
0
Percent
0%