Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
U3.1
އއ. އުކުޅަސް - 1
D10-1
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަބްދުއްރަޙްމާން ސޮބީހު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަލީ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
D10-2
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މުއުމިނާ ޞާލިޙް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ބަދުރިއްޔާ އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ސުވައިދާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ހަމްނާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
D10-3
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން އަޞީލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ރިމްޒާދު
Votes
0
Percent
0%