Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
K7.1
މ. ދިއްގަރު - 1
Q2-1
ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ޢަރީޝް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފިޔާޒް ހަސަން
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝާހިދު އަޙްމަދު (ޝަހީދު)
Votes
0
Percent
0%
IND
ޞައްދާމު ޞަލާޙް
Votes
0
Percent
0%
Q2-2
ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ނާޒުލީ (ނާޒްލީ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝާނީ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަފްސާނާ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފަޞީޙާ ޝަފީޤު
Votes
0
Percent
0%
Q2-3
ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (އަޒްހާޓް)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު ޝިރާޢު ޒާހިރު (ދޫނި)
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%