Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O5.1
ލ. ގަން - 1
A14-1
ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ ޝަމީމް
Votes
0
Percent
0%
A14-2
ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާގިސާ އިސްމާޢީލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ޢިބާދާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސަމީޙާ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ނަޒުމާ
Votes
0
Percent
0%
A14-3
ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ ޝަމީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ އަމީޒު
Votes
0
Percent
0%
IND
މުމްތަހާޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
0
Percent
0%