Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
B8.1
ހދ. ކުރިނބީ - 1
B8-1
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް
Votes
254
Percent
55.58%
MDP
ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު
Votes
203
Percent
44.42%
B8-2
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން
Votes
264
Percent
30.24%
MDP
ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީ
Votes
214
Percent
24.51%
MDP
ފާޠިމަތު ނުޒުފާ
Votes
213
Percent
24.4%
PPM
ލަމްޙާ މުޙައްމަދު
Votes
182
Percent
20.85%
B8-3
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުހައްމަދު އަފްޒަލް
Votes
242
Percent
27.66%
MDP
މުހައްމަދު ސިޔާޙް
Votes
227
Percent
25.94%
PPM
ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް
Votes
208
Percent
23.77%
PPM
އާދަމް ޒިޔާދު
Votes
198
Percent
22.63%