Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z5.1
ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި - 1
H1-1
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ޢާމިރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާޠިފް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
0
Percent
0%
H1-2
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފާޠިމަތު ނަޝާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙައްވާ ޒޫނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފަޒުލާ ސަލީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސުޖާތާ ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފަޒްނާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
H1-3
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ނަސީމު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން ފަރީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު މާޝާ
Votes
0
Percent
0%
IND
މޫސާ ނަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސަހުލާ ޒާހިރު
Votes
0
Percent
0%