Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
N2.2
ތ. ވިލުފުށި - 2
G3-1
ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް ސިމާއު
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިސްމާޢީލް މަދީހް
Votes
0
Percent
0%
G3-2
ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޒިފްލާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
JP
ފާޠިމަތު ޢުސްމާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޢިނާޔާ
Votes
0
Percent
0%
G3-3
ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް މުފީދު
Votes
0
Percent
0%
JP
އަޙްމަދު ޔޫސުފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ޒާހިދު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢަބްދުﷲ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ނަޞްރާ
Votes
0
Percent
0%