Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
H8.2
ކ. މާފުށި - 2
L4-1
ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
AP
ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
L4-2
ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
AP
ރިޝްފާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
AP
ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޖުވައިިރިޔާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
L4-3
ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
AP
މުޙައްމަދު މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަރުޔަޝް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
AP
އާދަމް ޙަލީމް
Votes
0
Percent
0%