Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z40.1
ކޮކޯ ބޮޑުހިތި-1
H2-1
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުބައްޝިރު ޖަލީލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝަޒްލީން ޖައުހަރީ
Votes
0
Percent
0%
H2-2
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ޝަޒްނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ލަމްޙާ ރިޔާޒް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ނާޠިޤާ އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
H2-3
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަނީފް ޒާހިރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ސަމްޢާން
Votes
0
Percent
0%