Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O7.3
ލ. ފޮނަދޫ - 3
C14-1
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަބްދުﷲ އާޠިފް (އާޠިފް ބޮޑޭ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ޙަލީމް
Votes
0
Percent
0%
C14-2
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ސަރުމީލާ (ޝިއުނީ)
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ތަޙިއްޔާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނަޞްރަތު އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ
Votes
0
Percent
0%
JP
ނަދީމާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
C14-3
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (އަބުޅޯ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢަލީ ޖަމީލް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ސިރާޖް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ސައިފުﷲ އުސްމާން
Votes
0
Percent
0%
JP
އިބްރާހީމް ޝިހާމް
Votes
0
Percent
0%