Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
H9.3
ކ. ގުރައިދޫ - 3
O7-1
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު ރިޔާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙަސަން އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ޝާރިފް
Votes
0
Percent
0%
O7-2
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙައްވާ ޝާޢިރާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ވަރުދާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ޒީނާ
Votes
0
Percent
0%
O7-3
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު މަމްދޫޙް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ނިޝްތާރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުއްރައޫފު ޔޫސުފް
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%