Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z69.1
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް - 1
N12-1
ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަލީ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
IND
މަޙްމޫދު ޝުޖާޢު
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
Votes
0
Percent
0%
N12-2
ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ސަމާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ސަޖާޙާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ޙުމައިދާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ
Votes
0
Percent
0%
N12-3
ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަހްމަދު ސޮލާހް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙުސައިން ސިޔާމް (ސިޔާމްބެ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް ޢާރިފް
Votes
0
Percent
0%