Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z67.1
ދުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް - 1
F12-1
ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޖާދުﷲ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މޫސާ ނަސީމު
Votes
0
Percent
0%
F12-2
ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ވަސީމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ފަޒީނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ޢާޞިފާ
Votes
0
Percent
0%
F12-3
ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަލީ ވިޝާމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ނާއިޝް ލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ ޝައުފާން
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ފަޒީލު
Votes
0
Percent
0%