Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
X2.1
މާފުށީ ޖަލު - 1
E3-1
ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު ފަޒީން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ހުސައިން ސަލީމް
Votes
0
Percent
0%
E3-2
ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ވަފާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު މަލްސާ
Votes
0
Percent
0%
IND
މަރްޔަމް މަންނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ފިރާޝާ
Votes
0
Percent
0%
E3-3
ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ ނަޖީބު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަލީ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%