Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
H4.1
ކ. ތުލުސްދޫ - 1
B13-1
ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އައުޒަމް އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސައިން ވަޖުދީ
Votes
0
Percent
0%
AP
ޢަލީ ނަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
B13-2
ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
AP
ޚަދީޖަތު ސަނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ރިފްޒާ އިސްޙާޤް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނަޒްރާނާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
AP
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝަޒީލާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ތޯހިރާ އަބޫބަކުރު
Votes
0
Percent
0%
B13-3
ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ސަލްމާން
Votes
0
Percent
0%
AP
މުޙައްމަދު ޝަކީބު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު އިނާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް މުޝްތާޤު (މުއްޓު)
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު ޝައްމާޚް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާދަމް ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%
AP
ކާމިލް އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙައްމާދު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%