Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O5.1
ލ. ގަން - 1
A10-1
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙަސަން ރިޒާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޖައިލަމް ހާރޫން
Votes
0
Percent
0%
A10-2
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ސަންމާ ޤާސިމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޒުހައިނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ނާހިދާ ހާރޫން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަފީފާ ޚާލިދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ސިރާނީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ޒީނިޔާ
Votes
0
Percent
0%
A10-3
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ރަމީޒު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ރަޝީދު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސައިން އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙަސަން އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%