Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z62.1
އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު - 1
F10-1
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުއާޒު އަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަބްދުލްއަޒީޒް މުހައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަބްދުލްބާސިތު ހަސަން
Votes
0
Percent
0%
F10-2
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނާޞިރާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ރީޝާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝިފާނާ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒަރީނާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
F10-3
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MRM
ސަމްޢޫން ޢަބްދުލްޤާދިރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ނާޒިމް އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުހައްމަދު ފާޒިލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
IND
އަންވަރު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%