Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z43.1
ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް-1
F10-1
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުއާޒު އަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަބްދުލްއަޒީޒް މުހައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަބްދުލްބާސިތު ހަސަން
Votes
0
Percent
0%
F10-2
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނާޞިރާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ރީޝާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝިފާނާ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒަރީނާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
F10-3
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MRM
ސަމްޢޫން ޢަބްދުލްޤާދިރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ނާޒިމް އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުހައްމަދު ފާޒިލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
IND
އަންވަރު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%