Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
CT.2
ށ. އަތޮޅު، މާލެ - 2
C8-1
ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޙަސަން ޢާމިރު
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު (މުސްތޮ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ
Votes
0
Percent
0%
C8-2
ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ޒިރާނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޒުމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު މަޒާ
Votes
0
Percent
0%
JP
ސާމާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ޔާޒުމީން
Votes
0
Percent
0%
C8-3
ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު ނިޒާރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޢާރިފް
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު މަދީޙު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢަލީ ޝަރީފު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ސިރާޖް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން ޒަރީރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
Votes
0
Percent
0%