Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
YT.21
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން - 21
J2-2
ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ހައިފާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ނަފްޙާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
J2-3
ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު އަމަން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޒަރީރު
Votes
0
Percent
0%