Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
YT.15
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން - 2
E4-1
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ފައިސަލް ނަސީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙަސަން ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
E4-2
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ސަންފާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ފަޒީލާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒިޔާދާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
E4-3
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ސާމަތު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޝާހީން
Votes
0
Percent
0%
IND
މުހައްމަދު މުސްތަފާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ނަސްފާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު
Votes
0
Percent
0%