Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
X2.2
މާފުށީ ޖަލު - 2
J2-2
ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ހައިފާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ނަފްޙާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
J2-3
ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު އަމަން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޒަރީރު
Votes
0
Percent
0%