Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z127.1
އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ - 1
B5-1
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
B5-2
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ނާޒިމާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަމީނާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ރިފްޤާ (ރިފްޤާ ރަޢޫފް)
Votes
0
Percent
0%
IND
ނަޖުމާ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޒަހީނާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަސްމާ ޚާލިދު
Votes
0
Percent
0%