Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z115.1
ދަ ސަން ސިޔާމް ވިލު ރީފް މޯލްޑިވްސް - 1
M1-1
ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDA
އިބްރާހީމް ނަސީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ނިޒާމް
Votes
0
Percent
0%
M1-2
ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ޢިރުފާނާ
Votes
0
Percent
0%
MDA
ޢަރޫސާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ނަޝްފާ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
M1-3
ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDA
ޢަލީ ޝަރީފު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ ފަހުމީ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާލިފް އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDA
ޔާސިރު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ނާސިރު
Votes
0
Percent
0%