Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z99.1
ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި - 1
N13-1
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު ޒަކީ (ޒަކީ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ހާރޫން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ
Votes
0
Percent
0%
N13-2
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ސުހާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އާގިސާ އަބްދުއްލަތީފް
Votes
0
Percent
0%
IND
ސަމިއްޔާ ޢަދުނާނު
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ޝިފާޒާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސްރަތު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުއުމިނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
Votes
0
Percent
0%
N13-3
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޖާވީދު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ރަޝާދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޝާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
ތޯރިގު މުހައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ސިނާން
Votes
0
Percent
0%