Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z83.1
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް - 1
P2-1
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ވިޝާލު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު އަނީސް
Votes
0
Percent
0%
P2-2
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ނަޒްދާ
Votes
0
Percent
0%
JP
ޖުނައިދާ ޖުނައިދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޝަބީބާ ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝީބާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޝަޒައިނާ (ޝަޒައި)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝާފިޒާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ސުޢޫދާ ނާޞިރު
Votes
0
Percent
0%
P2-3
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުބާރިކް ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
IND
ފުވާދު ޙަމީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝިފާޢު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްއަޙަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢިމްރާން އަންވަރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ނިހާމް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ރީޙާން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަބީބު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
IND
ލަތީފް މުހައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޒައިނުއްދީން މުޙައްމަދު (ޒައިން)
Votes
0
Percent
0%
JP
އަރުޖޫން ޢަފީފް
Votes
0
Percent
0%
JP
އަޙްމަދު އަފްލަޙް
Votes
0
Percent
0%