Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z78.1
ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް - 1
I6-1
އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
I6-2
އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ނަޢީމާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ނަޝާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
IND
ފަޒްލާ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
I6-3
އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު ރަމްޒީ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢިމްރާން އަޙްމަދު (ޢިންމަ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙާމިދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުލްމަޖީދު މާހިރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު
Votes
0
Percent
0%