Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z76.1
ފަރި އައިލޭންޑް - 1
D2-1
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ރައޫފް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ މަޢުސޫމް ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
D2-2
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޒުލައިޚާ ޙަމްނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ރިފާޝާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މަރްޔަމް މުރުޝިދާ
Votes
0
Percent
0%
D2-3
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙަސަން މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސައިން ޢަފީފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސޮފްވަތު އަހްމަދު
Votes
0
Percent
0%