Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z42.1
ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް-1
O4-1
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް ނާސިފު
Votes
0
Percent
0%
JP
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
Votes
0
Percent
0%
O4-2
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޙަލީމަތު ޢިނާޔަތު
Votes
0
Percent
0%
JP
ފާޠިމަތު ސާޖިދާ
Votes
0
Percent
0%
JP
މަރްޔަމް ޝިޒާނާ
Votes
0
Percent
0%
O4-3
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު ޖަމީލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ ޝަފީޢު
Votes
0
Percent
0%
AP
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޙުސައިން ޒަޢީމް
Votes
0
Percent
0%