Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z39.1
ގިލި ލަންކަންފުށި-1
O3-1
ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޙަސަން ޢާދިލް
Votes
0
Percent
0%
MRM
މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ވިސާމު
Votes
0
Percent
0%
O3-2
ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު އިނާސާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ލީޒާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ނަދުހާ
Votes
0
Percent
0%
JP
އާމިނަތު މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަމީނާ ޔޫސުފް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޢަޒުމާ
Votes
0
Percent
0%
O3-3
ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޙުސައިން ސާޖިދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަސަން ޒަރީރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙަސަން ޙަމްދޫން
Votes
0
Percent
0%
IND
އިސްމާޢީލް ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ވިޝާމު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު އަޖުވަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%