Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z17.1
ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް - 1
F13-1
ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ސިޔާން
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް ނާޒިމް
Votes
0
Percent
0%
F13-2
ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާޠިރާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ރުޝްދާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު
Votes
0
Percent
0%
F13-3
ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޙަސަން ޔާސިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުހައްމަދު ނާފިޒު
Votes
0
Percent
0%
IND
ނިޒުހަތު ނާޒް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%