Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z3.1
ސިއްރުފެންފުށި - 1
Q3-1
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން ވާރިޝް
Votes
0
Percent
0%
IND
މުހައްމަދު އަޔާޒް
Votes
0
Percent
0%
Q3-2
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ނަޒުރާނާ ޙުސައިންމަނިކު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޙަސަންދީދީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޖުވައިރިއްޔާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަރޫޝާ ޢަބްދުލްމަޖީދު (އަރޫ)
Votes
0
Percent
0%
Q3-3
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުﷲ ޢަރީޝް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުﷲ ޝިފާޒު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ޝިހާމް
Votes
0
Percent
0%