Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
S10.3
އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ އެހެނިހެން - 1
H8-1
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ (މުސްތޮ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން ޞަލާޙް
Votes
0
Percent
0%
IND
އުސްމާން ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
H8-2
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ނަޝާހާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ނަޝީދާ އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޝިފާނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޝަނޫރާ ފާއިޒް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާމިރާ އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
H8-3
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ނަޞީޙު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ އިރުފާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު ނަޝްވާން
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ނާހިދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ ޝަމްޢޫން
Votes
0
Percent
0%