Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
S6.3
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ އެހެނިހެން - 1
A8-1
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު
Votes
0
Percent
0%
A8-2
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޢަރޫޝާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޒުހުދާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ނަޒުމާ
Votes
0
Percent
0%
A8-3
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ މާހިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
މޫސާ ލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%