Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Q6.1
ގދ. ރަތަފަންދޫ - 1
Q6-1
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
397
Percent
59.43%
IND
ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
260
Percent
38.92%
JP
ޢަލީ ފިކުރީ (އިޓަލީ)
Votes
11
Percent
1.65%
Q6-2
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޝަރީފާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
274
Percent
26.55%
MDP
އަމާނީ މުޢީން
Votes
263
Percent
25.48%
IND
ވަޛްނާ އަޙްމަދު (ވަޒޫ)
Votes
256
Percent
24.81%
MDP
ފާޠިމަތު ލަޠީފް
Votes
239
Percent
23.16%
Q6-3
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ހުނައިފު އަސްލަމް
Votes
250
Percent
21.17%
IND
ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
Votes
240
Percent
20.32%
PPM
ޙުސްނީ ސަޢީދު
Votes
220
Percent
18.63%
MDP
ޙަސަން މޫސާ
Votes
202
Percent
17.1%
IND
ތަންސީނު ޝާކިރު
Votes
121
Percent
10.25%
IND
ޔާސިރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން
Votes
77
Percent
6.52%
PPM
ޢިމްރާން ޖަޢުފަރު
Votes
51
Percent
4.32%
MRM
މުޙައްމަދު ވަޖީހް
Votes
20
Percent
1.69%