Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Q4.1
ގދ. ނަޑެއްލާ - 1
Q4-1
ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު އަންޝާއު
Votes
273
Percent
51.32%
PPM
ޢިނާޒު ޢަލީ
Votes
259
Percent
48.68%
Q4-2
ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޝަޒުރާ ނަޖީބު
Votes
290
Percent
29.06%
PPM
މަރްޔަމް ޝަފާ
Votes
256
Percent
25.65%
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
Votes
242
Percent
24.25%
MDP
އަސްމާ އަޙްމަދު
Votes
210
Percent
21.04%
Q4-3
ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުހައްމަދު އަފްޒަލް
Votes
284
Percent
29.25%
PPM
ފައިސަލް ނަޖީބު
Votes
272
Percent
28.01%
MDP
ޢަލީ ނިޔާޒު
Votes
217
Percent
22.35%
MDP
އަޙްމަދު އިރުފާން ޢަލީ
Votes
198
Percent
20.39%